PROTOCOLO COVID-19 | CUBELLES SURF CLUB

PROTOCOL COVID-19
USUARIS CUBELLES SURF CLUB

 • RESPECTA
  • Respecta totes les mesures de seguretat indicades pel club , respectant sempre la distància de seguretat de 2 metres, cas d’activitats a la sorra aquesta distància s’amplia a 4 metres.
 •  EVITA
  • Evita saludar físicament, donar la mà, abraçades… Evitarem també els comiats amb contacte físic.
 • SERVEIS
  • El pagament de qualsevol servei addicional contractat a l’escola serà realitzat per transferència o amb targeta de crèdit , per mitjans telemàtics sempre que sigui possible.
 • ESCOLA (Instal·lacions)
  • No es podrà fer ús del vestuari fins nou avís.
  • Tots els espais que utilitzarà Cubelles Surf Club seran exteriors, disposem de vestuari habilitat a l’aire lliure.
  • Cada alumne disposarà d’un espai concret per dipositar els seus objectes personal, sense poder interferir en l’espai dels altres. Aquest espai serà desinfectat abans i després de la seva utilització.
  • Està prohibida l’entrada a la recepció de l’escola, excepte en casos necessaris, en cas que s’hi accedeixi és obligatori el rentat de mans abans i després de l’estància en aquest espai tancat.
  • S’establiran grups de treball reduïts, com a màxim alumne en fase 1, 5 alumnes en fase 2 i 8 alumnes en fase 3.
  • No es podrà compartir menjar entre alumnes.
  • Està prohibit la utilització de la dutxa.
  • L’escola tindrà un registre de cada alumne on indicarà: hora i data de l’activitat, lloc de l’activitat, descripció de l’activitat, nom i cognoms del responsable de l’activitat.
  • L’escola no pot proporcionar aigua als usuaris, per tant cada alumne portarà una ampolla d´aigua marcada amb el seu nom o inicials.
 • MATERIAL
  • No es podrà compartir cap tipus de material: ceres, pintes, crema solar … Cada alumne portarà el seu material
  • Els instructors del Club seran els encarregats de treure i entrar el material utilitzat, en general qualsevol tipus de manipulació del material propi de l´escola, està prohibida l’entrada al magatzem i a la recepció.
  • Hi haurà desinfecció de material abans i després de cada sessió d’entrenament: tables, leash, rem …
  • En finalitzar l’entrenament cada alumne haurà de: dipositar els seus accessoris d’aigua (neoprè, escarpins, guants …) en una bossa estanca o bossa estanca o impermeable. En cas que el material sigui de l’escola: es posarà cada article en el cubell corresponent, l’escola disposarà de:
   • 1) Cubell per neoprens amb sabó desinfectant
   • 2) Cubell per lycres amb sabó desinfectant
   • 3) Cubell per leashos amb sabó desinfectant
  • Una vegada desinfectat el material, es dipositarà en una zona degudament senyalitzada per a material desinfectat, sense poder-hi tenir accés fins a la propera sessió.
  • Els alumnes només hauran de dipositar-hi el material, serà el personal de l’escola l’encarregat de la desinfecció, assecat i posada a lloc corresponent, sempre utilitzant els EPI’s necessaris: mínim guants i mascareta.
 • NETEJA I DESINFECCIÓ
  • Es realitzaran 2 neteges i desinfeccions al dia de tots els espais del club: taulells, espais comuns, portes, poms, magatzem, equipament comú, materials col·lectius, tables… Una al matí abans de l’obertura i l’altre al tancament del Club. En el cas de neoprens i lycres es realitzarà la desinfecció en finalitzar cada sessió.
  • Especificacions de les neteges :
   • 1) instal·lacions comuns de l’escola (inclòs el terra) + material Esportiu comú: desinfectant (llegiu comercial o etanol 70º a) 30 ml/ per 1 L d’aigua i polvoritzar amb dipòsit polvoritzador a pressió de 10 o 20 L.
   • 2) neoprens i lycres : 10 minuts en remull en cubelles separats amb dissolució d’1 tal de NEOPREN CLEAN per 10 L. d’aigua, posterior assecat del material.
   • Hi haurà a disposició de tots els usuaris: gel hidroalcohòlic per la neteja de mans en cada entrada al recinte.
   • L’escola disposa d’un  «pla general de neteja i desinfecció» amb seguiment diari.
 • ABANS DE LA CLASSE
  • Es pendrá la temperatura a l’arribada de cada alumne cada dia amb termòmetre a distància.
  • Acceptació de protocol informatiu emès per l’escola i també les condicions de cancel·lació de cursos.
  • Manteniment de distància de seguretat de 2 m.
  • Rentada de mans a l’arribada i sortida dels alumnes a l’escola amb gel hidroalcohòlic proporcionat per club.
  • Disposició d’equips de protecció individual per part del personal de l’escola fins al moment d’entrar a l’aigua.
  • En cas que els alumnes portin ampolles d’aigua, de gel hidro-alcohòlic. Ha d’anar senyalitzat amb el nom.
  • Es portarà registre diari de: document d’activitat
 • 8 DURANT LA CLASSE
  • Es mantindrà sempre la distància de seguretat
  • Se seguirà la guia de bones pràctiques en el pic.
  • La posició del professor tant a la sorra com a l’aigua serà de cara a la direcció del vent (en cas que n’hi hagi) per evitar tirar gotes a l’ambient.
  • Si hi ha trasllat: se seguiran sempre les instruccions del Ministeri de Sanitat i Direcció General de Trànsit.
  • De camí a la platja se seguiran les mesures bàsiques d’higiene (distància 2 metre, no tocar mucoses…)
  • Separació de 4 m. En estiraments i escalfament a la sorra.
 • DESPRÉS DE LA CLASSE
  • No compartir ponxo o tovallola o altres articles tèxtils
  • No compartir cap objecte
  • No compartir cap material
  • Recepció del material de l’escola per la persona encarregada del Pla de desinfecció.
  • En cas del material del material: se seguiran les instruccions de l’apartat 5 d’aquest protocol.
 • ACTUACIÓ EN CAS DE SÍMPTOMES
  • S’avisarà de seguida al responsable de l’activitat
  • Se sol·licitarà al membre amb símptomes que es dirigeixi al seu domicili des d’on es contactarà amb el servei d’atenció telefònica per avaluar la situació a través del 112.
  • Si l’alumne resulta positiu: es paralitzaran les activitats del grup que hagi estat en contacte amb l’alumne durant 15 dies
  • SEMPRE: en arribar a casa es realitzarà rentat de mans, neteja i desinfecció del material utilitzat i prendre la temperatura.